Søk på adresse, megler eller frisøk
Lukk søk
ANDEBU: Utviklingstomt på 6,4 mål med mulighet for flermannsboliger. Landlige, familievennlige omgivelser. Ca. 20min. til Tønsberg, tog og E18.
Last ned budskjema
Dokumenter
Eiendommen formidles av Krogsveen Moss ASTomten er på 6.445 kvm. og utgjør boligfeltets sydvestre del (venstre bildedel).Tomten er en del av det nye boligfeltet Hammeren ved Moa, Andebu.Det er gang- og sykkelvei helt frem til Høyjord barneskole.Hammeren ligger like ved den veletablerte boligbebyggelsen på Moa.Marka med idylliske turområder og en rekke vakre tjern er lett tilgjengelig til fots.Boligfeltet ligger høyt i terrenget og har derav gode solforhold.
0
42
Se store bilder
Prisantydning: 5 900 000,-
Totalpris: 5 900 000,-
Boligtype: Boligtomt
Eieform: Selveier
Kort om
"ANDEBU: Utviklingstomt på 6,4 mål med mulighet for flermannsboliger. Landlige, familievennlige omgivelser. Ca. 20min. til Tønsberg, tog og E18."
Likte du annonsen? Del med venner og familie:
MatrikkelGnr.280 Bnr.111 Orgnr.917712883 i Sandefjord kommuneKort oppsummertDette er en stor tomt med spennende utviklingsmuligheter i det nye boligfeltet Hammeren ved landlige Moa, omlag 20 minutter unna sentrum av Tønsberg.

Tomten er på
6.445 kvadratmeter og utgjør i reguleringsplanen området B2 som er regulert til boligbebyggelse; konsentrert småhusbebyggelse, rekke- eller kjedehus samt 4- eller 6-mannsboliger. Innenfor området B2 tillates 35% BYA. Se for øvrig reguleringsplan for ytterligere bestemmelser.

Terrenget er orientert i sydlig retning og solrikt dagen gjennom. Tomten utgjør i sin helhet boligfeltets sydvestre del.
  • Boligtomt på
    6.445 ved Moa
  • Spennende utviklingsmuligheter
  • Mulighet for variert bebyggelse
  • Høytliggende, solrikt terreng
  • Nærhet til barneskole og barnehage
  • Ca. 10 min. til Andebu sentrum
  • Sentrumskjernen av Tønsberg innenfor 20 min.
Beliggenhet og nærområdetDet nye boligfeltet Hammeren ligger like ved den veletablerte boligbebyggelsen på Moa. Fra boligfeltet er det omlag én kilometer til Høyjord barneskole på gang- og sykkelvei som strekker seg helt frem til skolegården. Tilsvarende avstand er det til Høyjord barnehage ved Heimdalsåsen like syd for skolen.

Sentrum av Andebu er innenfor omlag 10 minutter med bil, her venter et knippe forretninger som langt på vei dekker de hverdagslige behov, deriblant to dagligvarebutikker. I tillegg er det cirka 15 minutter til handelssenteret Revetal sentrum med en rekke forretninger.

Ved tomtens syd- og vestside er det etablert lekeplasser, flere er å finne internt i det veletablerte Moa-feltet rett på andre siden av skogholtet i vest. Her starter også den lokale lysløypen der du kan gå runder med skiene vinterstid.

Marka med idylliske turområder og en rekke vakre tjern er lett tilgjengelig til fots fra Hammeren. Marka har flere markastuer som utgjør fine utfartsmål, i tillegg til naturlige høydepunkter som blant annet Barlindkollen med vidstrakt utsikt. Tønsberg og Omegn Turistforening har løypenett sommer og vinter med utgangspunkt ved Trollsvann og Merkedammen. For øvrig ligger Vestfolds eneste stavkirke like ved feltet som i seg selv er severdig.TomtAreal: 6 445 kvm, Eierform: Eiet tomtVei, vann og avløpPrivat vei. Ingen vann og avløp. Det må legges private stikkledninger ut til offentlig nett.

Iht selger har kommunen overtatt infrastrukturen i feltet.  Det er satt av 2 påkoblinger til denne tomten.ReguleringIht. brev fra Sandefjord Kommune datert 29.06.18 omfattes eiendommen av reguleringsplan Høyjord østre B24 med formål boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse vedtatt 21.6.2011 med plan nr 710 20100022. Eiendommen omfattes også av kommuneplan med formål uteoppholdsareal - nåværende, landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) - nåværende og boligbebyggelse - nåværende vedtatt 17.02.16.Kommunale avgifterSatser pr.
2018: Renovasjonsavgift, 140 liter (standardabonnement): Kr.
2.336,- Vann: Fastabonnementsgebyr: Kr. 976,25,-
Mengdevariabelt gebyr pr. m3: Kr. 9,66,- Årsgebyr bolig over 70 m2 (stipulert 160 m3): Kr.
2.521,25,-
Årsgebyr bolig 50-70 m2 (stipulert 96 m3): Kr.
1.903,75,-
Årsgebyr bolig under 50 m2 (stipulert 64 m3): Kr.
1.593,75,-

Avløp: Fast årsgebyr:
1.405,- Mengdevariabelt gebyr pr. m3: Kr. 14,75,-
Årsgebyr bolig over 70 m2 (stipulert 160 m3): Kr.
3.763,75,-
Årsgebyr bolig 50-70 m2 (stipulert 96 m3): Kr.
2.820,-
Årsgebyr bolig under 50 m2 (stipulert 64 m3): Kr.
2.348,75,-

Tilknytningsgebyr Vann: Inntil 300 m2 (per m2): Kr. 87,50,-
Fra 300 til 1000 m2 (per m2): Kr. 21,25,-
Over 1000 m2 (per m2): Kr. 10.00,-
Vannpost: Kr. 2743,75,-

Avløp: Inntil 300 m2 (per m2): Kr. 112,50,-
Fra 300 til 1000 m2 (per m2): Kr. 27,50,-
Over 1000 m2 (per m2): Kr. 13,75,-

Feiegebyr: Årsgebyr feiing og tilsyn, helårsbolig: Kr. 253,75,-

Det er 4 terminer pr. år.LigningsverdiLigningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.  For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.DiverseInteressenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig før eventuell budgivning, gjerne sammen med sakkyndig.Servitutter/rettigheter fra grunnbokTinglyst erklæring 06.06.12 med dagboknr. 445215 vedr. erklæring/avtale.

Det gjøres oppmerksom på at kjøpers pantedokument vil få prioritet etter tinglyste rettigheter/servitutter. Kjøper aksepterer å overta disse slik de fremgår av de tinglyste dokumenter. For mer informasjon om erklæringer og servitutter på hovedbruket, ta kontakt med megler.OppgjørKjøpesum, samt omkostninger, skal være inne på meglers klientkonto innen overtagelse.Omkostninger
5 900 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
147 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 900 000,-))
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
--------------------------------------------------------
159 822,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
6 059 822,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.OvertagelseEtter avtale med selgerKonsesjonPga eiendommens størrelse kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon.

Det er en forutsetning for denne handelen at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Dersom konsesjon blir nødvendig er det en forutsetning for nærværende handel at kjøper får innvilget dette. Partene er enig om at et eventuelt konsesjonsgebyr (2 promille av kjøpesum, grunngebyr kr. 750,-) dekkes av kjøper og at overtagelsestidspunktet blir utsatt inntil konsesjonsspørsmålet er avgjort. Om ikke konsesjon gis, heves kontrakten uten ytterligere omkostninger for kjøper.  Kjøper er i så fall kjent med at man ikke vil få refundert konsesjonsgebyret.HvitvaskingslovenEiendomsmegleren er fra
1.1.04 underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer  at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner samt å eventuelt stanse dem. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.Meglerforetak/Ansvarlig meglerKrogsveen Moss AS, Ansvarlig megler: Knut Dahl.BudgivningAlle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: boa@boaeiendom.no, SMS til megler eller per fax til megler: 69 20 45 56. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.Salgsvilkår/AS ISEiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.Bakgrunn for salgsoppgavenSalgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger som er gitt av selger, befaring av eiendommen samt innhenting av nødvendige dokumenter og evt. takst.FinansieringKrogsveen Moss AS har lokalt samarbeid med Handelsbanken. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos Krogsveen Moss AS lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Det blir ikke avgitt provisjon mellom samarbeidspartnerne. Se også www.handelsbanken.noBoligkjøperforsikringKjøper du bolig gjennom Krogsveen Moss AS kan du tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP. Forsikringen tegnes senest ved kontraktssignering. Kontakt gjerne megler for utfyllende informasjon om Boligkjøperforsikring og HELP.CopyrightAll tekst og alle bilder i denne annonse er © Krogsveen Moss AS og uautorisert kopiering eller gjenbruk er ikke tillatt.Vedlegg- Grunnboksutskrift, datert: 29.06.18
- Reguleringsbestemmelser, datert: 29.06.18
- Arealbekreftelse, datert: 29.06.18
- Kommunal tilknytning(vann og avløp), datert: 04.07.18
- Eiendomsopplysninger, datert: 29.06.18
- Grunnkart
Se prospekt
Moss, 3158 Tomt Hammeren Boligfelt
3158, Tomt Hammeren Boligfelt
Last ned dokumenter
Her finner du en oversikt over alle viktige dokumenter som man må ha i en budgivning
Last ned alle dokumenter som ZIP Budskjema.pdf Faktaopplysninger tomt Hammeren boligfelt.pdf Opplysninger fra kommunen.pdf
Kontaktskjema
Lurer du på noe? Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så fort så mulig.
Tomt Hammeren Boligfelt
1/7
Lukk
0